Klik hier om mee te kijken, hier om mee te luisteren en hier om terug te luisteren.

In verband met het coronavirus kunnen de diensten alleen online mee- of teruggekeken of -geluisterd worden.

Komende diensten:

Liturgieën
Liturgie ochtenddienst 5 april:

Thema: Zwaard of beker?
1. Het zwaard door Jezus afgewezen.
2. De beker door Jezus aanvaard

Voorganger: Ds. H. Peet uit Sliedrecht (Eben-Haëzer)
Organist: Johan Schot
Schriftlezing: Johannes 18: 1 – 13 A
Tekst: Johannes 18: 10 en 11
10. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelve 
uit, en sloeg des hogepriesters dienstknecht, en hieuw zijn
rechteroor af. En de naam van den dienstknecht was Malchus.
11. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de 
schede. Den drinkbeker, dien Mij de Vader gegeven heeft,
zal Ik dien niet drinken?

Zingen:
Ps. 16 : 3, 6
Ps. 130: 2
Ps. 116: 2,3, 7
Ps. 23: 3
Ps. 85: 1
Liturgie middagdienst 5 april:

Thema: De lijdende Jezus verloochend
1. Bij de poort verkeerd begonnen
2. Bij het vuur in het kwaad volhard
3. Bij het ochtendgloren verbroken

Voorganger: Ds. H. Peet uit Sliedrecht (Eben-Haëzer)
Organist: Johan Schot
Schriftlezing: Johannes 18: 15 - 27
Tekst: Johannes 18: 17 - 18 en 25 - 27
17. De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot 
Petrus: Zijt ook gij niet uit de discipelen van dezen Mens? 
Hij zeide: Ik ben niet.
18. En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende 
een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. 
Petrus stond bij hen, en warmde zich.
25. En Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden dan 
tot hem: Zijt gij ook niet uit Zijn discipelen? Hij 
loochende het, en zeide: Ik ben niet.
26. Een van de dienstknechten des hogepriesters, die 
maagschap was van dengene, dien Petrus het oor afgehouwen 
had, zeide: Heb ik u niet gezien in den hof met Hem?
27. Petrus dan loochende het wederom. En terstond kraaide 
de haan.

Zingen:
Ps. 69: 4
Ps. 103: 2
Ps. 38: 11, 13, 15
Ps. 6: 4, 9
Ps. 116: 5, 9