Algemene gegevens

Naam ANBI:Christelijke Gereformeerde kerk te Tholen
Adres:Ten Ankerweg 74
Postcode:4691 GX
Plaats:Tholen
Bezoekadres:Visstraat 14
PlaatsTholen
Telefoonnummer kerk06-10852807
RSIN/Fiscaal nummer:824153108
Website adres:www.cgktholen.nl
E-mail:scriba@cgktholen.nl
De Christelijke Gereformeerde kerk te Tholen heeft een leer volgens het gereformeerd beleiden. En is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is de kerkorde.
Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.
De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Tholen (CGK Tholen).
ABNAMRO-rekening van de kerk NL22 ABNA 0614.7514.38.
Rabobank-rekening van de diaconie NL56 RABO 0353.8111.06.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden inclusief de dominee, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Beloningsbeleid

Het traktement van de predikant van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.).

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen

Onze kosters krijgen een kleine vergoeding, maar zijn niet in loondienst.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd om vergoed te worden.

Doelstelling

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 – De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken omschrijft in algemene zin de activiteiten die in de kerken plaatsvinden en de financiële verantwoordingen die daarmee samenhangen. Voor de betekenis van dit beleidsplan zijn twee zaken van belang. In de eerste plaats geldt dat de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeenten het uitgangspunt is binnen de kerkorde en het kerkrecht. Dit houdt in dat dit beleidsplan niet het karakter heeft van een dictaat dat vanwege hiërarchische verhoudingen door de plaatselijke gemeenten dient te worden opgevolgd. Anderzijds zullen alle plaatselijke gemeenten op grond van de onderschreven grondslag in overeenstemming met deze grondslag handelen. Dit betekent dat het op hoofdlijnen geschetste beleidsplan niet via de hiërarchische weg, maar wel langs de morele weg de plaatselijke gemeenten zal binden.

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer; commissie van zending, Evangelisatie en Evangelieverkondiging onder Israël.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan:

  • Prediking:         -> Woordverkondinging op zon- en feestdagen, dank- en biddagen
  • Catechese:        -> Catechisatie aan de jongeren vanaf groep 3 tot aan het doen van belijdenis van het geloof
  • Bijbelstudie:      -> Bijbelstudie oudere en jongeren
  • Vrouwencontact: -> Maandelijkse bijeenkomst van vrouwen uit de gemeente
  • Jeugd:              -> Club voor de jeugd in combinatie met de zustergemeente Oud-Vossemeer

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten in de regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant/gastpredikanten verricht de werkzaamheden. Kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht financiële verantwoording is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Financiële verantwoording

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

begroting
2022
rekening
2022
rekening
2021
baten
Opbrengsten uit bezittingen€ –€ –€ –
Bijdrage gemeente leden €  33,500  €    31,534€ 31.706
Subsidies en overige bijdragen van derden€ –€ –€ 590
totaal baten (a) €  33,500€ 33.400€ 32.296
lasten
Bestedingen pastoraat (predikant)€ –€ –€ –
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €  14,555  €  14,031€ 12.679
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €    2,966€ 2.988€ 2.966
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen) €  12,000 €  10,723€ 12.290
Lasten overige eigendommen en inventarissen€ 2.540€ 2.593€ 2.128
Vergoedingen (koster) €    1.100€ 1.250€ –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente€ 190€ 235€ 137
totaal lasten (b)€ 33.351€ 32.636 € 30.200
resultaat (totaal a-b)€ 149€ 364€ 2.096
Tabel 1 Kerk
begroting
2022
rekening
2022
rekening
2021
baten
Opbrengsten uit bezittingen€ –€ –€ –
Bijdrage gemeente leden €    7.800 €    7.183€ 6.996
Subsidies en overige bijdragen van derden€ –€ –€ –
totaal baten (a)€ 7.800€      7.183€ 6.996
lasten
Bestedingen pastoraat (predikant)€ –€ –€ –
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk€ 1.000 €        939€ 1 .123
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk€ 3.500 €     4.372€ 4.392
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)€ –€ –€ –
Lasten overige eigendommen en inventarissen €     1.000 €       939€ 1.123
Vergoedingen (koster)€ –€ –€ –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente€ –€ –€ –
totaal lasten (b)€ 5.900 €     6.472€ 6.638
resultaat (totaal a-b)€ 1.900€ 711€ 359
Tabel 2 Diaconie

Toelichting

De kerkelijke gemeente zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de plaatselijke gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van traktement voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vergoeding koster en  vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.