Als onderdeel van het privacy beleid is deze privacyverklaring opgesteld en kenbaar gemaakt. Met als doel iedereen dat iedereen die in aanraking komt met ons ook inzicht heeft (of kan hebben) in hoe de zaken bij ons zijn geregeld.

Privacyverklaring ChristelijkeGereformeerde Kerk Tholen

De Christelijke Gereformeerde Kerk Tholen (CGK Tholen) – behorende bij het landelijke verband van Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland – verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

• de door leden en relaties verstrekte persoonlijke informatie en

• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

CGK Tholen houdt een ledenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die zijdelings met de CGK Tholen te maken hebben, maar geen lid zijn.

Het werk van CGK Tholen wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om invulling te kunnen geven aan het lidmaatschap van onze kerk en ons kerkverband, het naar elkaar omzien in de gemeente, u gericht te kunnen informeren over onze activiteiten en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via schriftelijke overhandiging, de website of beveiligde omgeving op de website wanneer u zich aanmeldt.

Van de gegevens van de leden worden de adresgegevens worden periodiek doorgegeven aan het landelijk bureau om zo, onder anderen, het toesturen van het kerkblad de Wekker mogelijk te maken. De gegevens worden verder niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden verstrekt, voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden. Mochten wij de noodzaak hebben om uw gegevens aan derden te verstrekken dan vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen.

CGK Tholen beschikt over de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd, deze laten wijzigen of onder bepaalde omstandigheden verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie van CGK Tholen via de scriba van de kerk: scriba@cgktholen.nl

CGK Tholen is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt een verzoek indienen per brief of e-mail, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de kerkenraad van de CGK Tholen via de scriba.

E-mail

Wanneer u als lid of gastlid uw e-mailadres aan CGK Tholen hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten. Wanneer we iets versturen naar meerdere mensen tegelijk dan zal er gebruik worden gemaakt van de bind carbon copy (BCC) mogelijkheid van de email.

Afmeldene-mail nieuwsbrieven

Wilt u zich afmelden van de beveiligde website omgeving? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via de scriba.

Contact met leden

CGK Tholen informeert haar leden over haar werk via kerkbladen, per e-mail, post, telefoon en / of sociale media.

Bezoek aan onze website

CGK Tholen gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

CGK Tholen heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en vrijwilligers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy beleid

CGK Tholen houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met een van onze kerkenraadsleden.

Contactgegevens

Voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via:

scriba@cgktholen.nl